Op Koers

Algemene informatie

Op Koers is een gespecialiseerd onderzoeks-en integratieproject voor leerlingen die binnen het regulier-, het Leonardo- of het speciaal onderwijs tussen wal en schip vallen.

De leerlingen die voor Op Koers in aanmerking komen zijn weliswaar hoogbegaafd, maar hebben dusdanig bijkomende ernstige problematiek dat niet duidelijk is op welke wijze het onderwijs en ondersteuning hen in hun ontwikkeling kan stimuleren. Oorzaken kunnen onder andere gezocht worden in het onvoldoende aanleren van de juiste leer- en werkstrategieën, verkeerde reactiepatronen, hiaten in de leerontwikkeling, moeite met het reguleren van emoties en controleren van impulsen.

In een klein gespecialiseerd onderzoeks- en integratietraject wordt door het begeleidingsteam van Op Koers samen met de leerling, de ouder(s), de huidige school en jeugdhulp onderzocht wat de onderwijsbehoefte is en wat nodig is voor deze leerling om weer tot leren en ontwikkelen te komen zodat vervolgonderwijs of terugkeer naar school mogelijk is. De leefomgeving van het kind (gezin, familie, school, vriendenkring) wordt daarin meegenomen.

Leerlingen kunnen maximaal drie dagen per week (di, woe, do) geplaatst worden. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, zijn hier variaties in mogelijk. Per dag zullen maximaal 10 leerlingen in het lokaal aanwezig zijn. Ieder kwartaal wordt gekeken of verlenging noodzakelijk is. Een leerling kan voor een periode van 3 tot maximaal negen maanden van de begeleiding van Op Koers gebruik maken.


BEGELEIDING Het team van Op Koers bestaat uit:
• Jacqueline van Tol, Anita van Iersel en Elsemieke Poel (leerkrachten)
• Lotte Heuff biedt Expertise diagnostiek en advies vanuit Stichting Volare
• Mieke Brons (projectleider)

Op Koers is een initiatief van alle schoolbesturen binnen Zeeluwe en wordt ondersteund door de HB-subsidie van OCW en het SWV Zeeluwe. Op Koers is ondergebracht bij VCO. Freek ten Klooster (voorzitter college van bestuur VCO), Karin Verkerk (bestuurder samenwerkingsverband Passend Basisonderwijs Zeeluwe) en Ton Harms (directeur bestuurder Stichting Volare) zijn nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van Op Koers.

Een belangrijk deel van de begeleiding is gericht op de dynamische driehoek; de samenwerking tussen ouders, kind en school. Ouders en school werken samen bij het opvoeden en begeleiden van de leerling. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Pas als deze verantwoordelijkheid in het verlengde van elkaar ligt, krijgt de leerling echt de kans zich te ontwikkelen. Het is derhalve van essentieel belang, dat alle betrokkenen zich hier onvoorwaardelijk aan verbinden.

OP KOERS IN FASES

Op Koers is erop gericht leerlingen weer aan het leren en ontwikkelen te krijgen.

Fase 1 In kaart brengen

Tijdens de intake worden de ontwikkelingsgeschiedenis en daarbij de versterkende en/of belemmerende factoren van de leerling in kaart gebracht. Wij gaan in gesprek met de school, ouders en het kind en komen op huisbezoek.

Mogelijk is de leerling onderzocht, anders vindt er een aanvullend psychologisch onderzoek plaats. Aan de hand van alle verzamelde gegevens wordt een plan opgesteld.

Fase 2 Werken met een plan (experimentele fase)

De leerling is in deze fase vooral praktisch bezig. Hij of zij ontwikkelt hiermee een open mindset, een onderzoekende houding en leert om te gaan met tegenslagen en belemmeringen. Gedurende deze fase zal er regelmatig contact tussen ouders, school en Op Koers plaatsvinden

Fase 3 Groot overleg

Na drie maanden vindt er groot overleg met alle betrokkenen plaats. Tijdens deze evaluatie wordt gekeken of de leerling zich al zodanig ontwikkeld heeft, dat het binnen een passende onderwijssetting geplaatst kan worden. Indien verlenging nodig blijkt, vindt dit plaats in een nieuw blok van drie maanden, eveneens afgerond met een groot overleg.

AANMELDING

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de aanmelding van de leerlingen die in aanmerking komen voor Op Koers. De zorgplicht blijft bij de huidige school, leerlingen blijven hier ingeschreven.

Bekostiging

De bekostiging is een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en bedraagt € 6.900,= per leerling.

Leerlingen kunnen aangemeld worden middels een aanmeldingsformulier. Dit formulier kan gestuurd worden naar miekebrons@stichtingvco.nl.

Na het aanleveren van het aanmeldingsformulier, zal binnen twee weken contact worden opgenomen met de intern begeleider om samen Op Koers te gaan.

Op Koers

Kennedylaan 33844 BA Harderwijk
Tel: 06-23567511 (Mieke Brons)
Mail: miekebrons@stichtingvco.nl

Informatiebrochure