veelgebruikte afkortingen

 

AB – Ambulante Begeleiding
AWBZ – Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAO – Basisonderwijs
CJG – Centrum Jeugd en Gezin
DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs
GMR – Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
HGW – Handelingsgericht werken
IB-er - Intern BegeleiderKCO – Kenniscentrum                          onderwijs
LEA – Lokale educatieve agenda
MJB – Meerjarenbegroting
MR – Medezeggenschapsraad
OOGO – Op Overeenstemming Gericht Overleg
OP – Ondersteuningsplan samenwerkingsverband
OPP – Ontwikkelingsperspectief
OPR – Ondersteuningsplanraad
P&C-cyclus –Planning & Control-cyclus
PDCA – Plan, Do, Check en Act-cyclus
PO – Primair OnderwijsREA - Regionale Educatieve Agenda
RvT – Raad van Toezicht
SBO of SBAO – Speciaal Basisonderwijs
SO – Speciaal Onderwijs
SOP – Schoolondersteuningsprofiel
SWV – Samenwerkingsverband
TLV – Toelaatbaarheidsverklaring
VPI – Vraag Profielinstrument
VO – Voortgezet Onderwijs
VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
WBP – Wet Bescherming Persoonsgegevens
ZAT – Zorgadviesteam
ZAT+ – Zorgadviesteam inclusief externe deskundigheid (zorginstellingen en Jeugdzorg)

 

 

Korenbloem4 kopie.jpg