Wat kan samenwerkingsverband Zeeluwe voor ouders betekenen?

Scholen en ouders/verzorgers hebben elkaar nodig bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling van het kind. Het samenwerkingsverband, de school en de ouders werken samen om te kunnen doen wat nodig is voor het kind wat betreft een passende school, goed onderwijs en goede ondersteuning. Waar nodig sluiten zorgpartijen zich aan bij deze samenwerking. Naast de ondersteuningsvraag op school is er ook altijd oog voor de omgeving van het kind. De inzet is het creëren van een gemeenschappelijk beeld over wat een passende school, goed onderwijs en goede ondersteuning voor het kind is. Ouders hebben, samen met hun kind, de regie. Ouders beschikken altijd over alle relevante informatie van hun kind en delen andersom ook alle relevante informatie met de school en het samenwerkingsverband. Dit is nodig om het beste antwoord op de ondersteuningsvraag te kunnen geven.

Overleg en informatie

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij ieder soort van overleg als het gaat om de ondersteuning van hun kinderen. Binnen de scholen, maar ook in de overleggen met vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband Zeeluwe. Het is primair de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om ouders/verzorgers adequaat te informeren over Passend Onderwijs en de bijhorende ontwikkelingen en besluiten. Ouders kunnen het samenwerkingsverband altijd bellen met vragen over zorgplicht, procedures en mogelijkheden van passend onderwijs.

> vanuit de scholen en Schoolbesturen:

In eerste instantie worden ouders geïnformeerd door de scholen zelf. Dit gebeurt via de schoolgids, website, nieuwsbrieven, informatieavonden en individuele gesprekken.
Op de websites van alle scholen staat alle informatie over Passend Onderwijs. Ouders/verzorgers vinden hier verdere informatie over zorgplicht, het samenwerkingsverband Zeeluwe waartoe de school behoort en het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de school ten aanzien van extra ondersteuning voor leerlingen.

Ouders/verzorgers  kunnen via de Medezeggenschapsraad van de school of via de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school (Schoolondersteuningsprofiel) en het samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan). Beide raden bestaan uit ouders/verzorgers en leerkrachten.
Meer informatie hierover vinden ouders/verzorgers op de website van de school (bestuur) of op deze website bij het onderdeel Ondersteuningsplanraad (OPR).

> vanuit het samenwerkingsverband

Binnen Zeeluwe hanteren we het schoolmodel. Dit betekent dat alle schoolbesturen een flink bedrag aan ondersteuningsmiddelen ontvangen om ervoor te zorgen dat de scholen gezamenlijk een dekkend netwerk van voorzieningen kunnen realiseren, zodat elk kind een passend plek kan hebben.

Dit betekent dat elke school over de middelen beschikt om leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning te bieden. Wanneer de school dit zelf niet kan bieden dan heeft zij vanuit de zorgplicht de verplichting om samen met de ouders een passende plek voor de leerling te vinden.

In complexe situaties, waarin een oplossing niet makkelijk gevonden wordt sluit het samenwerkingsverband sluit aan en aan te sturen op een oplossing. Zeeluwe is een belangrijk contactpunt in de ondersteuning voor scholen en hun besturen en voor leerrechtconsulenten.

Als het gaat om de communicatie met ouders/verzorgers en hun betrokkenheid:

  • ondersteunt Zeeluwe ouders/verzorgers als zij een beroep willen doen op het samenwerkingsverband voor advies of ondersteuning; hiervoor kunnen zij terecht bij de medewerkers van het ondersteunend bureau;
  • ondersteunt Zeeluwe ouders/verzorgers die via de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht hebben op het ondersteuningsplan;• verspreidt Zeeluwe op regelmatige basis een nieuwsbrief voor ouders/verzorgers. Deze nieuwsbrief kunnen ouders/verzorgers ook downloaden;
  • werkt Zeeluwe samen met jeugdhulporganisaties binnen de acht gemeenten. Deze organisaties bieden ouders/verzorgers informatie en advies rondom opgroeien en opvoeden;
  • is de Ondersteuningsplanraad beschikbaar voor vragen aangaande het algemene beleid.
     

 

 

getimage7.jpg