EXTRA ONDERSTEUNING & HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP)

 
Heeft een leerling binnen het regulier onderwijs extra ondersteuning nodig?

Dan stelt de school, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectiefplan op. In het ontwikkelingsperspectiefplan wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling op langere termijn heeft en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Uit het OPP blijkt dat de ondersteuningsbehoeften van de leerling vertaald zijn in een planmatige, handelingsgerichte aanpak met een duidelijke inbreng van de ouders. Het ontwikkelingsperspectiefplan beschrijft welk onderwijs én welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen. De school kijkt naar de thuissituatie, doet eventueel aanvullend onderzoek en gebruikt medische gegevens als dat nodig is. In het gesprek met de ouders wordt aangegeven op welke wijze de school dit plan denkt te realiseren en wordt afgesproken wat daarvoor nodig is.

Het OPP moet door ouders ondertekend worden.

Zit een kind op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs?

Dan heeft de leerling altijd een OPP en bespreekt de school dit jaarlijks met de ouders. Daarbij wordt ook gesproken over een mogelijke terugkeer naar het basisonderwijs en het moment van terugkeer. Daarbij wordt eventueel ook de basisschool betrokken. Als ouders en school de terugkeer onderschrijven, worden afspraken gemaakt over de datum van terugkeer. Belangrijke voorwaarden voor het slagen van terugkeer binnen de eigen basisschool liggen in de communicatie en de mate waarin het contact wordt onderhouden. Als ouders en school in goede onderlinge verstandhouding besluiten tot (tijdelijke) plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs en regelmatig contact houden, is de kans op terugkeer veel hoger. Een mogelijkheid daarbij is bijvoorbeeld dat een kind wekelijks een dagdeel in de “oude” school verblijft en/of uitgenodigd wordt bij diverse schoolse activiteiten.
 

 

montessori 1 kopie.jpg