handelingsgericht werken (HGw)

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband hebben het handelingsgericht werken ingevoerd, dit is een onderdeel van de basisondersteuning. De extra ondersteuning, die geboden kan worden varieert per school. Voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt samen met ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit OPP is binnen zes weken klaar en wordt door ouders ondertekend.

Als uw kind extra-ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het aan problemen ervaart, maar naar wat uw kind aan mogelijkheden heeft en vervolgens wat uw kind aan ondersteuning nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Bij handelingsgericht werken (HGW) is de samenwerking en afstemming met u als ouders en andere deskundigen cruciaal. Mede dankzij deze inzet kan uiteindelijk een groot deel van de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een reguliere basisschool blijven.

De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft, noemen wij een onderwijs(zorg)arrangement. Een arrangement kan ook zijn:

 • extra ondersteuning binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs;
 • een tijdelijke plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs (s(b)o);
 • een deeltijdplaatsing in het speciaal (basis)onderwijs (s(b)o).

Speciaal (basis)onderwijs (s(b)o) is zware ondersteuning, oftewel een intensief onderwijs (zorg)arrangement, dat nodig is wanneer een reguliere school niet toegerust is om uw kind die gespecialiseerde ondersteuning, veelal in een kleinere setting en in een beter passende omgeving te bieden.

Samenwerkingsverband Zeeluwe geeft schoolbesturen, naast het budget voor basisondersteuning, de beschikking over extra financiële middelen waarmee scholen extra ondersteuning op maat kunnen organiseren c.q. kunnen inzetten. Een school kan deze extra middelen gebruiken om de basisondersteuning verder te verdiepen met expertise in de school zelf of met expertise van buitenaf. De school kan er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen te gebruiken om gebruik te maken van extra voorzieningen bij een collega-school of om een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs in te kopen.

Voor het handelingsgericht werken hebben wij de volgende standaarden opgesteld: 

 • We gebruiken voor de cognitieve ontwikkeling een leerlingvolgsysteem.
 • We gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling een leerlingvolgsysteem.
 • We gebruiken voor de fysieke ontwikkeling een leerlingvolgsysteem. Tenminste twee keer per jaar analyseren wij de resultaten op school-, groeps- en individueel niveau.
 • We handelen snel als kinderen extra ondersteuning nodig hebben.
 • Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de cognitieve ontwikkeling.
 • Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de Sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de fysieke ontwikkeling. Wij passen de groepsplannen ten minste tweemaal per jaar aan.
 • Wij weten wanneer we een ontwikkelingsperspectief (OPP) op moeten stellen. Wij passen de ontwikkelingsperspectieven tenminste tweemaal per jaar aan. Wij hanteren voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een OPP met de kenmerken van handelingsgericht werken.
 • Wij werken met een groepsoverzicht uitgaande van bevorderende en belemmerende factoren Wij formuleren onderwijsbehoeften in termen van belemmerende en bevorderende factoren. Wij beschrijven de onderwijsbehoeften altijd integraal.

Toelichting: met integraal bedoelen we het kind in zijn/haar context (dus gezin en vrije tijd nemen we mee).

 

 

2 kopie.jpg