Verlengde Onderinstroom

Wanneer een jonge leerling (kleuter) wordt aangemeld en de basisschool twijfelt of de onderwijsbehoeften van deze leerling binnen de ondersteuningsmogelijkheden (basis- en extra ondersteuning) van het basisonderwijs vallen, dan kan de basisschool gebruik maken van een verlengde onderinstroomperiode van maximaal 3 jaar. De school bespreekt deze mogelijkheid voor de start van de leerling met de ouders/verzorgers en heeft hiervoor de instemming van de ouders/verzorgers nodig.

Scholen melden binnen 6 weken na de inschrijving* van de leerling op de basisschool via bovenstaande link naar Tommy de aanmelding verlengde onderinstroom. Hierbij wordt ook gevraagd het OPP mee te sturen. Het OPP moet binnen 6 weken na aanmelding verlengde onderinstroom opgestuurd zijn.

*In het Ondersteuningsplan 2020-2024 wordt in de Zorgplicht uitgebreid toegelicht wat het verschil is tussen aanmelden en inschrijven en hoe de school gebruik kan maken van de periode van 6 weken alvorens tot definitieve inschrijving te besluiten.

Gedurende deze periode biedt de school alle mogelijke ondersteuning, doet dit planmatig en legt de aanpak en evaluaties vast in het groeidossier. Ook betrekt de school daarbij de benodigde expertise.
Als binnen de periode van 3 jaar iedereen (ouders, school, deskundigen) het eens zijn dat plaatsing in het sbo/so voor dit kind de beste ondersteuning betekent en het dossier duidelijk laat zien dat de school alles heeft gedaan wat nodig c.q. mogelijk is, dan kan voor deze leerling alsnog een toelaatbaarheidsverklaring Onderinstroom aangevraagd worden. De bekostiging vindt dan plaats door het samenwerkingsverband.

De periode van 3 jaar kan door de directeur-bestuurder van Zeeluwe worden verlengd, bijvoorbeeld als er sprake is van een progressieve ziekte/belemmering of bij leerlingen met het syndroom van Down.

Nadere info over de begrippen 'Onderinstroom' en 'Verlengde Onderinstroom' kunt u hier downloaden. 

owzk foto 3 kopie.jpg