Onderinstroom

Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke taak om toelaatbaarheidsverklaringen voor het Speciaal (basis)Onderwijs af te geven en alleen scholen kunnen een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen.

Dit betekent dat voor jonge kinderen met speciale onderwijsbehoeften en die nog niet zijn ingeschreven op een  school, de toelaatbaarheidsverklaring door de beoogde school voor speciaal (basis) onderwijs gedaan moet worden. De ouders, ondersteund door de voorschoolse instellingen en reeds betrokken deskundigen, melden hun kind aan bij de school voor speciaal (basis) onderwijs die de best passende ondersteuning kan bieden. Deze school verzorgt verder de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Als (nog) niet duidelijk is welke school de juiste ondersteuning kan bieden, kan de commissie Onderinstroom om advies gevraagd worden. Advies kan ook aangevraagd worden voor kinderen waarvoor de verlengde onderinstroom is aangevraagd.

Toelaatbaarheidverklaringen hebben een beperkte geldigheidsduur, meestal 3 jaar. Alleen voor ernstig, meervoudig beperkte leerlingen wordt eenmalig een langdurige toelaatbaarheidsverklaring afgegegeven. Deze is geldig gedurende het hele verblijf in het Speciaal Onderwijs.

Naast deze groep leerlingen bestaat een rechtstreekse instroom Speciaal (Basis) Onderwijs van jonge kinderen met behoefte aan een kleine groep en specialistische ondersteuning (Jonge Risico Kind). De afgegeven toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal (basis)Onderwijs is voor hen geldig voor een beperkt duur van maximaal drie jaar. Na afloop van deze periode (indien door ouders gewenst eerder) wordt het onderwijsperspectief van deze leerling opnieuw vastgesteld.

Commissie Onderinstroom 

Zeeluwe heeft in het Ondersteuningsplan vastgelegd dat voor jonge kinderen met zware ondersteuningsvragen een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd kan worden bij de commissie Onderinstroom. 

't Kofschip kleuters aan't spelen kopie.jpg