De 13 ijkpunten van de basisondersteuning

Voor het vaststellen van de basisondersteuning heeft de inhoudelijke werkgroep de “ijkpunten basisondersteuning“ van Cor Hoffmans e.a. als uitgangspunt gebruikt. Deze ijkpunten zijn voor veel samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het land leidend voor het beschrijven en meten en verantwoorden van de basisondersteuning. Het bestuur van het samenwerkingsverband stelt vast wat het niveau van de basisondersteuning is, waaraan alle deelnemende scholen moeten voldoen.
De ijkpunten zijn onderverdeeld in dertien kwaliteitskenmerken of kernkwaliteiten:

 1.  Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.
 2.  De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
 3. Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen.
 4. Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken.
 5. Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties.
 6. Voor leerlingen die een passend curriculum (is in de wet passend onderwijs geregeld) nodig hebben, is een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld.
 7. De school draagt leerlingen zorgvuldig over.
 8. Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school.
 9. De school voert beleid op het terrein van de leerlingenzorg.
 10. De school heeft haar ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld.
 11. De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg.
 12. De school heeft een effectieve interne zorgstructuur.
 13. De school heeft een effectief multidisciplinair overleg, gericht op de leerlingenzorg.

 

1 kopie.jpg