Afspraken Basisprofiel

Standaard A: pedagogische aanpak
 • Het beleid over het pedagogisch klimaat wordt door alle teamleden toegepast.Toelichting: denk aan regels over informatie verschaffen, omgangsvormen, belonen en straffen.
 • Wij nemen periodiek een kinderenquête af, waarin veiligheid herkenbaar is opgenomen.
 • Het is voor ons duidelijk hoe we handelen bij pestgedrag.
 • Wij werken met een vastgelegd veiligheidsbeleid Toelichting: denk aan protocol norm
 • overschrijdend gedrag, melding “Veilig Thuis” (AMK)

Standaard B: didactische omgeving
 • Wij hebben extra (orthodidactische) materialen. Toelichting: Er wordt gebruik gemaakt van aanvullende materialen voor taal/lezen/reken/wiskunde
 • Wij bieden extra rekenen aan voor kinderen die dat nodig hebben. Toelichting: denk aan kinderen met een achterstand, sociaal emotionele problematiek (faalangst
 • bijvoorbeeld) en meerbegaafde kinderen.
 • Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de kinderen.
 • Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen kinderen.
 • Wij stemmen de werkvormen af op verschillen tussen kinderen.
 • Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de kinderen.
 • Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de kinderen.
 • Wij geven kinderen feedback over hun resultaten.
Standaard C: handelingsgericht werken
 • We gebruiken voor de cognitieve ontwikkeling een leerlingvolgsysteem.
 • We gebruiken voor de sociaal emotionele ontwikkeling een leerlingvolgsysteem.
 • We gebruiken voor de fysieke ontwikkeling een leerlingvolgsysteem. Tenminste twee keer per jaar analyseren wij de resultaten op school-, groeps- en individueel niveau.
 • We handelen snel als kinderen extra ondersteuning nodig hebben.
 • Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de cognitieve ontwikkeling.
 • Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de Sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Wij werken met groepsplannen met aandacht voor de fysieke ontwikkeling.
 • Wij passen de groepsplannen ten minste tweemaal per jaar aan.
 • Wij weten wanneer we een ontwikkelingsperspectief (OPP) op moeten stellen.
 • Wij passen de ontwikkelingsperspectieven tenminste tweemaal per jaar aan.
 • Wij hanteren voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een OPP met de kenmerken van handelingsgericht werken.
 • Wij werken met een groepsoverzicht uitgaande van bevorderende en belemmerende factoren.
 • Wij formuleren onderwijsbehoeften in termen van belemmerende en bevorderende factoren.
 • Wij beschrijven de onderwijsbehoeften altijd integraal. Toelichting: met integraal bedoelen we het kind in zijn/haar context (dus gezin en vrije tijd nemen we mee).
Standaard D: beleid en organisatie
 • Onze systematiek van onderwijsondersteuning hebben wij uitgewerkt.Toelichting: denk aan de interne procedures, de taak en functie van de interne begeleider (IB, gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben).
 • Onze ondersteuningsprocedures werken in de praktijk. Toelichting: denk bijvoorbeeld aan de “één-zorgroute”.
 • Wij evalueren jaarlijks ons systeem van de onderwijsondersteuning.
 • Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van deze evaluatie.Toelichting: denk aan het werken met een verbeterplan of het opstellen van een ontwikkelagenda.
 • Wij borgen de kwaliteit van het systeem van onze onderwijsondersteuning.
 • Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de onderwijs-
 • ondersteuning zijn duidelijk.
 • Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp. Toelichting: Denk aan deskundigen van de jeugdzorg of van de jeugdgezondheidszorg of bij het eigen bestuur of met andere besturen in een lokale/sub-regionale situati
 • Onze Intern Begeleider participeert in een bovenschools netwerk.
 • Wij verantwoorden ons aan ouders over onze ondersteuningsstructuur.
 • Bij alle vormen van evaluatie gebruiken wij de PDCA-cyclus.
  Toelichting: PDCA staat voor de cyclische aanpak van plan, do, check en act.
 • Wij kennen een actief terugplaatsingsbeleid met het sbo.
 • Wij kennen een actief terugplaatsingsbeleid met het so.
Standaard E: professionaliteit
 • Wij zijn deskundig in het begeleiden van kinderen met extra onderwijsbehoeften. Toelichting: We hebben het begrip deskundig niet verder gedefinieerd, de school bepaalt dus zelf wat zij deskundig genoeg vindt.
 • Wij beschikken over didactische competenties (bv. gedifferentieerd werken).
 • Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. omgaan met respect, omgangsregels
 • handhaven).
 • Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. goed klassenmanagement).
 • Wij hebben een deskundige interne begeleiding (IB).
Standaard F: communicatie
 • Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders (lees: of verzorgers en/of voogd).
 • Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen.
 • Wij bevragen ouders over hun ervaringen in de thuissituatie en het 3e milieu (bijv. de voetbalclub).
 • Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief voor
 • hun kind.
 • Wij betrekken het kind bij het opstellen en evalueren van zijn/haar ontwikkelingsperspectief.
 • Wij maken afspraken met ouders over de extra ondersteuning en wie waarvoor verantwoordelijk
 • is.
 • Wij ondersteunen ouders en kinderen bij de overgang naar een andere school.
 • Wij houden met kinderen die extra ondersteuning hebben een exitinterview.
Standaard G: doorgaande lijn
 • Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen naar onze school.Toelichting: met warme overdracht bedoelen we dat er een gesprek over het kind plaatsvindt.
 • Er is warme overdracht van het speciaal basisonderwijs (bij terugplaatsing) naar onze school.
 • Er is warme overdracht van het speciaal onderwijs (bij terugplaatsing) naar onze school.
 • Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.
 • Wij hebben ons aannamebeleid vastgelegd.
 • Wij dragen zorgvuldig over aan het voortgezet onderwijs.
Standaard H: voor het speciaal (basis)onderwijs
 • Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen naar onze school.
 • Er is warme overdracht van het (speciaal) basisonderwijs bij plaatsing naar onze school.
 • Er is warme overdracht van ander speciaal onderwijs (bij (terug)plaatsing) naar onze school.
 • Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.
 • Wij hebben ons aannamebeleid vastgelegd.
 • Wij dragen zorgvuldig over aan het voortgezet speciaal onderwijs of aan het voortgezet onderwijs.
 • Onze commissie van begeleiding is actief betrokken bij ons terugplaatsingsbeleid.
 • Wij werken met symbiose. Toelichting: Symbiose betekent dat het kind nog op het speciaal onderwijs staat ingeschreven, maar wel een aantal lessen of dagdelen bij u het onderwijs volgt.
 • Wij houden (minimaal een jaar) contact met de toeleverende school.
 • Wij werken met de LECSO-normering.

 

Arendshorst 3 kopie.jpg