Basisondersteuning

Uitgangspunt bij de invoering van Passend Onderwijs is dat basisondersteuning geboden wordt door en onder regie en verantwoordelijkheid van de schoolbesturen voor primair onderwijs. Daarvoor is geen landelijke indicatiestelling nodig. Als er wel extra onderwijsbehoefte of -ondersteuning nodig is, kunnen scholen een beroep doen op expertise en/of inzet van andere scholen of van ketenpartners.

De basisondersteuning bestaat uit vier aspecten waarover binnen het samenwerkingsverband Zeeluwe inhoudelijke afspraken zijn gemaakt:

 1. Basiskwaliteit
  Dit verwijst naar de minimale onderwijskwaliteit die gemeten wordt door het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs. Scholen die onder basistoezicht van de Inspectie van het onderwijs vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde.
 2. Preventieve en lichte curatieve interventies
  Deze interventies kunnen bestaan uit een aanbod voor leerlingen met dyslexie of een aanpak voor het voorkomen van gedragsproblemen.
 3. Onderwijs ondersteuningsstructuur
  Dit houdt onder andere de manier in waarop de school de ondersteuning heeft georganiseerd en met andere organisaties en specialisten samenwerkt.
 4. Planmatig werken
  Dit houdt onder andere de cyclus handelingsgericht werken in waarbij de school nagaat welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en daarop een passend onderwijsaanbod organiseren en evalueren.

Arendshorst 3 kopie.jpg