Veelgestelde vragen


Welke basisondersteuning mag ik van een basisschool verwachten voor mijn kind?

In het Ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in het samenwerkingsverband met elkaar gemaakt hebben over het basisprofiel. Iedere school binnen het samenwerkingsverband voldoet aan dit basisprofiel.

Wat is Speciaal Onderwijs en/of Special Basisonderwijs?

Speciaal (basis)onderwijs (s(b)o) is onderwijs dat toegerust is om zogeheten zware ondersteuning aan kinderen te bieden. Dit wordt ook wel een intensief onderwijs(zorg)arrangement genoemd. Deze scholen zijn gespecialiseerd om kinderen, die ondersteuning te bieden die zijn nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Er wordt in deze scholen veelal in kleinere groepen gewerkt, er is meer gespecialiseerde expertise beschikbaar, er wordt veelal een meer prikkelarme leeromgeving gecreëerd. De mogelijkheden van deze verschillende scholen binnen Zeeluwe maken onderdeel uit het van het totale dekkend netwerk aan voorzieningen binnen de regio van het samenwerkingsverband.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Een toelaatbaarheidsverklaring is een wettelijk benodigde verklaring om de leerling (tijdelijk) toegang te verlenen tot het speciaal onderwijs (so) of speciaal basis onderwijs (sbo).

Bestaat het rugzakje niet meer?

Dat klopt. Het rugzakje is verdwenen. Er wordt nu vooral gekeken naar de mogelijkheden van het kind en wat deze nodig heeft om zich verder te ontwikkelen (vastgelegd in het OPP). Dit kan betekenen inzet van extra ondersteuning binnen een school of elders. De afgesproken inzet, die soms multidisciplinair is wordt door de school en/of het samenwerkingsverband vastgelegd in een zogeheten onderwijs (zorg)arrangement.

Mijn kind zit al op een basisschool en heeft extra ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

Uw kind valt onder de zorgplicht van de school, daarom gaat u in eerste instantie in overleg met de school (leerkracht, interne begeleider of directeur). Eigenlijk mag u van de school verwachten dat zij contact met u als ouder opneemt.
In het samenwerkingsverband Zeeluwe is afgesproken dat alle scholen handelingsgericht werken (HGW). Het gaat daarbij om de vraag: Wat heeft uw kind nodig? Daarbij is de inbreng van u als ouder belangrijk. Immers, u kent uw kind het best! Scholen informeren ouders vroegtijdig als de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt. Samen met de ouders worden afspraken gemaakt over de ondersteuning door de school en de rol van de ouders daarbij. Dit alles in goed overleg en met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Meer informatie over HGW leest u hier.

Ik wil mijn kind in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs plaatsen, hoe lukt dat?

Als zou blijken dat alle extra-ondersteuning in de basisschool onvoldoende effect heeft en plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs voor uw kind de best passende plaats is, dan vraagt de school voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Zo'n aanvraag kan zonder uw instemming niet gedaan worden.
Meer informatie over de Toelaatbaarheidsprocedure leest u hier.

Moet ik als ouder zelf op zoek naar een passende school voor mijn kind?

Nee, sinds 1 augustus 2014 hoeft u niet meer zelf op zoek naar een passende school voor uw kind. Doordat de school zorgplicht heeft is het voor u een stuk eenvoudiger. De kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind zijn nog uitgebreider. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, en óók voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Wat Passend Onderwijs voor u als ouder betekent, leest u op deze site van Zeeluwe.

Ik ben het niet eens met het advies van de school; waar moet ik zijn om bezwaar te maken?

Allereerst kunt u bezwaar maken bij het bestuur van de school. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u het samenwerkingsverband Zeeluwe om advies of bemiddeling vragen. Kijk hiervoor bij Contact. De Procedure Bezwaren en Geschillen vindt u hier.

Ook kunt u er voor kiezen gebruik te maken van een onderwijsconsulent. Deze landelijke onderwijsconsulenten geven gratis advies of bemiddelen in situaties waarbij ouders en school het niet eens kunnen worden. Meer informatie over onderwijsconsulenten vindt u op de website www.onderwijsconsulenten.nl.

Mijn kind wordt bijna 4 jaar en heeft meer ondersteuning nodig in het Speciaal Onderwijs, waar meld ik mijn kind aan?

Jonge kinderen waarover twijfel is of en waarvan zeker is dat zij niet in het reguliere basisonderwijs opgevangen kunnen worden, wil het samenwerkingsverband graag voor hun vierde verjaardag in beeld hebben. Dat kan via de ouders, de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, consultatiebureau, huisarts enz.

Als dit een plek in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs is, kan voor uw kind bij de Commissie Onderinstroom een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden. De voorschoolse voorzieningen, de leerrechtconsulenten en de scholen voor speciaal(basis) onderwijs kunnen u helpen bij een aanmelding voor advies of aanvraag toelaatbaarheidsverklaring s(b)o. Zodra uw kind vier jaar is, kan het dan naar de best passende plek in het onderwijs gaan. 

Moet een school elke leerling plaatsen? Scholen hebben toch zorgplicht?

Nee, er kunnen redenen zijn waarom de school een leerling niet hoeft te plaatsen. Bijvoorbeeld op basis van identiteit/geloof, maar ook op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school sinds 1 augustus 2014 heeft opgesteld. Als de school aannemelijk kan maken dat díe leerling met díe specifieke ondersteuningsbehoefte echt niet past binnen het SOP, dan is dat een reden om met de ouders in overleg te gaan. Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 wél de verplichting om in het kader van de zorgplicht, die kinderen en ouders een onderwijsplek aan te bieden waar de leerling wél geplaatst kan worden als een kind is aangemeld bij een school. Bij een verhuizing heeft de school waar u uw kind als eerste aanmeldt ook zorgplicht.

Wat als de school niet voldoet aan de basisondersteuning?

De afspraak is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de basisondersteuning van hun scholen. Als scholen aantoonbaar niet dat niveau halen, moet het bestuur er voor zorgen dat ze er binnen 1 schooljaar wél aan voldoen.

Hoe is de financiering van de extra ondersteuning, de arrangementen, geregeld?

Het samenwerkingsverband Zeeluwe ontvangt, net als alle andere samenwerkingsverbanden, geld van het Ministerie van Onderwijs om de doelen van passend onderwijs te realiseren. Dit geld wordt verdeeld op basis van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt met alle aangesloten schoolbesturen. Naar rato van het aantal leerlingen ontvangen de aangesloten schoolbesturen een jaarlijks bedrag om daarvan onderzoek, begeleiding en extra ondersteuning te realiseren. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Gezamenlijk hebben de aangesloten schoolbesturen met het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over onderlinge samenwerking en afstemming om ook voor specifieke groepen kinderen passende voorzieningen te realiseren. Binnen Zeeluwe zijn de afspraken hierover vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2020-2024. In elk van de acht gemeentes wordt vooral op lokale schaal de samenwerking gezocht en waar nodig (sub)regionaal.