Veelgestelde vragen


Welke basisondersteuning mag ik van een basisschool verwachten voor mijn kind?

Onder basisondersteuning wordt verstaan:

  • extra hulp voor leerlingen die niet goed kunnen lezen (dyslexie)
  • extra hulp voor alle leerlingen die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
  • extra hulp voor leerlingen met lagere intelligentie dan gemiddeld
  • extra hulp voor leerlingen met een hogere intelligentie dan gemiddeld
  • ondersteuning en begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas
  • duidelijke afspraken, met gemeenten en jeugdzorg, over medische handelingen op school

Wat is Speciaal Onderwijs en/of Special Basisonderwijs?

Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) is zware ondersteuning. Ook wel intensief arrangement genoemd.

Wat is een toelaatbaarheidsverklaring?

Een toelaatbaarheidsverklaring is een wettelijk benodigde verklaring om de leerling (tijdelijk) toegang te verlenen tot het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basis onderwijs (SBO).

Bestaat het rugzakje niet meer?

Dat klopt. Het rugzakje is verdwenen en het arrangement is daarvoor in de plaats gekomen. Een arrangement is eigenlijk een soort rugzak maar dan meer groepsgebonden. Maar een arrangement kan ook elke vorm van extra ondersteuning binnen het regulier en speciaal (basis)onderwijs zijn. Een arrangement kan ook een tijdelijke plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) of een deeltijdplaatsing zijn. De zwaarste arrangementen zijn plaatsing in het speciaal basis onderwijs (SBO) en het speciaal onderwijs (SO).

Mijn kind zit al op een basisschool en heeft extra ondersteuning nodig, waar kan ik terecht?

Uw kind valt onder de zorgplicht van de school, daarom gaat u in eerste instantie in overleg met de school (leerkracht, interne begeleider of directeur). Eigenlijk mag u van de school verwachten dat zij contact met u als ouder opneemt.
In het samenwerkingsverband Zeeluwe is afgesproken dat alle scholen handelingsgericht werken (HGW). Het gaat daarbij om de vraag: Wat heeft uw kind nodig? Daarbij is de inbreng van u als ouder belangrijk. Immers, u kent uw kind het best! Scholen informeren ouders vroegtijdig als de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt. Samen met de ouders worden afspraken gemaakt over de ondersteuning door de school en de rol van de ouders daarbij. Dit alles in goed overleg en met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ik wil mijn kind in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs plaatsen, hoe lukt dat?

Als zou blijken dat alle extra-ondersteuning in de basisschool onvoldoende effect heeft en plaatsing in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs voor uw kind de best passende plaats is, dan vraagt de school voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Zo'n aanvraag kan zonder uw instemming niet gedaan worden.
Meer informatie over de Toelaatbaarheidsprocedure leest u hier.

Moet ik als ouder zelf op zoek naar een passende school voor mijn kind?

Nee, sinds 1 augustus 2014 hoeft u niet meer zelf op zoek naar een passende school voor uw kind. Doordat de school zorgplicht heeft is het voor u een stuk eenvoudiger. De kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind zijn nog uitgebreider. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, en óók voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Wat Passend Onderwijs voor u als ouder betekent, leest u op deze site van Zeeluwe.

Ik ben het niet eens met het advies van de school; waar moet ik zijn om bezwaar te maken?

Allereerst kunt u bezwaar maken bij het bestuur van de school. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u het samenwerkingsverband Zeeluwe om advies of bemiddeling vragen. Kijk hiervoor bij Contact. De Procedure Bezwaren en Geschillen vindt u hier.

Ook kunt u er voor kiezen gebruik te maken van een onderwijsconsulent. Deze landelijke onderwijsconsulenten geven gratis advies of bemiddelen in situaties waarbij ouders en school het niet eens kunnen worden. Meer informatie over onderwijsconsulenten vindt u op de website www.onderwijsconsulenten.nl.

Mijn kind wordt bijna 4 jaar en heeft meer ondersteuning nodig in het Speciaal Onderwijs, waar meld ik mijn kind aan?

Jonge kinderen waarover twijfel is of en waarvan zeker is dat zij in het reguliere basisonderwijs opgevangen kunnen worden, wil het samenwerkingsverband graag voor hun vierde verjaardag in beeld hebben. Dat kan via de ouders, de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, consultatiebureau, huisarts enz.
Vanuit het Steunpunt kan een orthopedagoog meedenken en adviseren over wat voor uw kind de best passende onderwijsplek is. Als dit een plek in het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs is, kan voor uw kind bij de commissie Onderinstroom een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden. Zodra uw kind vier jaar is, kan het naar de best passende plek in het onderwijs gaan.

Moet een school elke leerling plaatsen?

Nee, er kunnen redenen zijn waarom de school een leerling niet hoeft te plaatsen. Bijvoorbeeld op basis van identiteit/geloof, maar ook op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school sinds 1 augustus 2014 heeft opgesteld. Als de school aannemelijk kan maken dat díe leerling met díe specifieke ondersteuningsbehoefte echt niet past binnen het SOP, dan is dat een reden om met de ouders in overleg te gaan. Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 wél de verplichting om in het kader van de zorgplicht, die kinderen en ouders een onderwijsplek aan te bieden waar de leerling wél geplaatst kan worden.

Wat als de school niet voldoet aan de basisondersteuning?

De afspraak is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de basisondersteuning van hun scholen. Als scholen aantoonbaar niet dat niveau halen, moet het bestuur er voor zorgen dat ze er binnen 1 schooljaar wél aan voldoen.

Hoe is de financiering van de extra ondersteuning, de arrangementen, geregeld?

Het samenwerkingsverband Zeeluwe ontvangt, net als alle andere samenwerkingsverbanden, geld van het Ministerie van Onderwijs voor extra ondersteuning.
Dit geld wordt verdeeld op basis van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt met de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas.